Facebook logo Twitter logo LinkedIn logo Pinterest logo

Onze Algemene Voorwaarden 
zijn van toepassing op al onze opdrachten
Klik hier voor een versie in pdf.

Wij van 010 pr & advies
Wij van 010 pr & advies, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer 52269019, die zich bezig houdt met: het geven van strategisch (online) communicatie / PR advies, het opstellen van (online) communicatie / PR advies en -plannen, het bedenken van (online / offline) PR ideeën, (marketing) communicatie, sociale media, huisstijlontwikkeling (corporate communicatie), het organiseren / coördineren van promotionele activiteiten en PR-events, projectmanagement, productlancering, het schrijven van teksten en persberichten, opstellen van medialijsten, webcare & monitoring en het ontwikkelen en verzorgen van communicatie trainingen & workshops. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam aan de Prins Hendrikkade 12 D (3071 KB).

Opdrachtgever:
Degene die, handelende in de uitoefening van diens beroep of bedrijf, in contact treedt met Wij van 010 pr & advies en aan Wij van 010 pr & advies opdracht(en) verstrekt;

Opdracht:
Het verzoek van Opdrachtgever aan Wij van 010 pr & advies om tegen betaling werkzaamheden te verrichten; waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Overeenkomst:
Een overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een offerte (aanbieding) van Wij van 010 pr & advies door ondertekening daarvan heeft aanvaard dan wel dat de opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft ondertekend en (per mail) retour heeft gezonden aan Wij van 010 pr & advies.


Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij Wij van 010 pr & advies producten en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wij van 010 pr & advies, voor de uitvoering waarvoor derden worden ingeschakeld.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt van de hand gewezen.

2.4 Wanneer een bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.


Artikel 3 Geheimhouding en uitvoering van de overeenkomst

3.1 Wij van 010 pr & advies zal zich inspannen haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

3.2 Door Wij van 010 pr & advies opgegeven oplevering- en uitvoeringstermijnen zijn indicatief van aard, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Wij van 010 pr & advies streeft er naar om de werkzaamheden binnen de opgegeven termijn uit te voeren dan wel op te leveren.

3.3 Wij van 010 pr & advies kan ten behoeve van een opdracht in afstemming met en na akkoord van opdrachtgever derden inschakelen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Met Opdrachtgever en de derde(n) worden expliciete afspraken gemaakt over de financiële afwikkeling.

3.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wij van 010 pr & advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen de door Wij van 010 pr & advies gestelde termijn worden verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie en dat door hem aangeleverd materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden. Worden de gegevens niet bijtijds verstrekt dan kan Wij van 010 pr & advies besluiten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

3.5 Partijen zijn gehouden om in het kader van de verstrekte opdracht aan hen ter beschikking gestelde vertrouwelijke gegevens en informatie vertrouwelijk te behandelen. Deze geheimhouding is ook van toepassing na afloop van de overeenkomst. Bij overtreding van de geheimhoudingsverplichting is opdrachtgever per overtreding 10% van de totale opdracht verschuldigd als boete met een minimum van 500 euro.


Artikel 4 Offertes en uitvoering opdracht

4.1 Alle offertes van Wij van 010 pr & advies zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende de periode zoals vermeld staat in de offerte / overeenkomst. In de offerte wordt de geldigheidsduur van de offerte opgenomen binnen welke termijn de offerte moet zijn aanvaard.

4.2 De ondertekening van de offerte door de Opdrachtgever, meestal getiteld ‘opdrachtovereenkomst’ geldt als goedkeuring van de offerte.

4.3 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de opdracht te annuleren met een opzegtermijn van een maand tegen vergoeding van de reeds gemaakte kosten en uren aan de zijde van Wij van 010 pr & advies en de door haar ingeschakelde derden.

4.4 Indien door Wij van 010 pr & advies of de door haar ingeschakelde derden dan wel werknemer(s) in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de benodigde faciliteiten ter beschikking te stellen.


Artikel 5 Duur en beëindiging van de opdrachtovereenkomst

5.1 De opdrachtovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Zie hiervoor de offerte en eventuele vervolgofferte van de opdracht. De opdrachtovereenkomst kan tussentijds worden beëindigd door ieder der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Gedurende de opzegtermijn blijven lopende afspraken en verplichtingen van kracht.

5.2 Wijzigingen en/of aanvullingen in de opdracht dienen altijd schriftelijk te worden overeengekomen. Zowel de Opdrachtgever als de opdrachtnemer moeten akkoord gaan met deze wijzigingen en/of aanvullingen.

5.3 Indien aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de WSNP toepasselijk wordt verklaard, diens faillissement wordt uitgesproken of indien het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, dan heeft Wij van 010 pr & advies het recht, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang de overeenkomst met Opdrachtgever door een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever te beëindigen, zonder dat Wij van 010 pr & advies gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding aan Opdrachtgever.

5.4 Bedragen ter zake van werkzaamheden en gemaakte kosten die Wij van 010 pr & advies voorafgaand aan de ontbinding c.q. opzegging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding c.q. opzegging direct opeisbaar.


Artikel 6 Prijzen en betaling

6.1 De honorering van Wij van 010 pr & advies berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Wij van 010 pr & advies voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Opdrachtgever betaalt bij goedkeuring van de offerte en ondertekening van de opdrachtovereenkomst binnen de betalingstermijn van 14 dagen de helft van het bedrag voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht, tenzij anders is aangegeven en/of overeengekomen.

6.3 Indien Wij van 010 pr & advies voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt zullen de kosten verbonden aan de inschakeling van derden aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht en op de factuur van Wij van 010 pr & advies worden opgenomen, tenzij partijen anders overeenkomen. Wij van 010 pr & advies is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze externe kosten te verlangen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.

6.4 Voor zover niet nadrukkelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief op dat moment geldende btw-percentage en eventuele verzend-, transport-, portokosten en overige onkosten.

6.5 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien een specifieke betalingstermijn op de factuur ontbreekt, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Indien tijdige betaling (gedeeltelijk) uitblijft, dan is Opdrachtgever in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd ingaande de dag van verzuim en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op grond van de Wet Incasso Kosten.

6.6 Indien Opdrachtgever in verzuim is, kan Wij van 010 pr & advies de vordering ter incasso uit handen geven.

6.7 Klachten omtrent de factuur dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Wij van 010 pr & advies te worden medegedeeld en laat de op de factuur vermelde betalingstermijn onverlet. Na verloop van voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt.


Artikel 7 Rechten van intellectuele en industriële eigendom

7.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder het octrooirecht, het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht en het auteursrecht, toe aan Wij van 010 pr & advies. Indien voor de verkrijging van een dergelijk recht een depot of een registratie vereist is, dan is uitsluitend Wij van 010 pr & advies tot het doen daarvan bevoegd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

7.2 Door Wij van 010 pr & advies tot stand gebrachte rapporten, adviezen, teksten, medialijsten, (werk)tekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, reclameconcepten, slagzinnen, advertising proporties, films, audio- en videopresentaties, computerbestanden en alle andere ten behoeve van het tot stand te brengen werk bestemde materialen, blijven te allen tijde eigendom van Wij van 010 pr & advies, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

7.3 Indien Opdrachtgever een ruimer gebruik van het werk of extra uren wenst te maken dan oorspronkelijk was overeengekomen, dan zal Wij van 010 pr & advies daarvoor toestemming verlenen. Wij van 010 pr & advies is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden, in het bijzonder voorwaarden dat Opdrachtgever een aanvullende vergoeding voor het ruimere gebruik of de extra uren zal betalen.

7.4 Indien Wij van 010 pr & advies ten gevolge van non betaling een incassoprocedure in gang zet, is Wij van 010 pr & advies gerechtigd de eventueel in mindering gebrachte kortingen als retourcommissie terug te vorderen.

7.5 In geen geval is de Opdrachtgever gerechtigd om (een deel van) de betaling op te schorten.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Wij van 010 pr & advies is, behoudens in geval van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor:

  1. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
  2. fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
  3. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze een gevolg zijn van handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegeven of materialen;
  4. het niet of niet volledig bereiken van het door Opdrachtgever met het werk beoogde (markt)resultaat;
  5. fouten van onderaannemers die op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever moeten worden gebruikt, dan wel voor betaling van hun facturen

8.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van ondergeschikten van Wij van 010 pr & advies is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Wij van 010 pr & advies te allen tijde beperkt tot het honorarium exclusief omzetbelasting (btw) en exclusief out-of-pocket kosten bedongen voor de prestatie van Wij van 010 pr & advies bij de desbetreffende opdracht ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

8.3 Opdrachtgever vrijwaart Wij van 010 pr & advies voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door of namens de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

8.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij Wij van 010 pr & advies meldt. Indien tijdige melding uitblijft dan komt het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding te vervallen.

8.5 Na accordering van het geleverde werk door Wij van 010 pr & advies gaat de verantwoordelijkheid in alle gevallen over op Opdrachtgever en vrijwaart Opdrachtgever Wij van 010 pr & advies voor aanspraken van derden.


Artikel 9 Overmacht

9.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een (niet) toerekenbare tekortkoming van (toe)leveranciers van Wij van 010 pr & advies.

9.2 Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Al hetgeen ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen overigens tot schadevergoeding zijn gehouden.


Artikel 10 Materialen

10.1 Wij van 010 pr & advies bewaart de in het kader van een opdracht gemaakte materialen gedurende 6 maanden. Na afloop van deze periode worden de materialen vernietigd, tenzij Opdrachtgever desgevraagd aangeeft dat Wij van 010 pr & advies tegen vergoeding van de betreffende kosten voor een nadere periode de materialen bewaart.

10.2 Op verzoek van Opdrachtgever retourneert Wij van 010 pr & advies de materialen mits alle in het kader van de samenwerking openstaande facturen door Opdrachtgever zijn voldaan, of daarvoor zekerheid is gesteld.


Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Alle overeenkomsten tussen Wij van 010 pr & advies en Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse recht.

11.2 Alle geschillen welke tussen Wij van 010 pr & advies en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
© 2016 Wij van 010 pr & advies